Plan van aanpak continu meten trillingen

Gezondheidsrisico’s en slaaphinder door trillingen

Plan van aanpak Langdurig trillingen meten in Vught

Aanleiding

De enquête van Samen voor Vught uit september 2016 heeft ons geleerd dat verstoring van de slaap door trillingen de grootste zorg is van bewoners langs het spoor. Slapen doe je voor je gezondheid; om uit te rusten en om je accu op te laden. Op korte termijn leidt verstoorde slaap tot concentratieproblemen en vermoeidheid. Op de lange duur heeft het een negatieve invloed op het afweersysteem. Om nog maar niet te spreken over chronische aandoeningen, zoals Alzheimer en een verkorte levensverwachting. Het debat over trillingen en mogelijke maatregelen daartegen wordt echter niet gevoerd op basis van feiten, maar op basis van aannames en gevoelens. Daarom neemt de vereniging Samen voor Vught het initiatief tot een gevalideerd meetprogramma gedurende 10 jaar om trillingen door spoorverkeer continu te meten en om de gevolgen van de veranderingen aan het spoor op het aspect trillingen in kaart te brengen.

 

Doel van de meting is om trillinghinder objectiveerbaar te maken nu en in de toekomst:

  1. Hoe is de situatie nu t.o.v. wat ons voorgehouden wordt?
  2. Wat is het trillingsniveau in de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door het tijdelijk spoor)?
  3. Wat is de ontwikkeling op de langere termijn in de eindsituatie?

 

Keuze van de opzet van het meetprogramma

Langdurig meten van de trillingen betekent in dit geval dat Samen voor Vught er zich sterk voor gaat maken om gedurende een looptijd van ongeveer 10 jaar continu trillingen te meten bij woningen langs het spoor in Vught. Dit gaat gebeuren op een 3-tal vaste meetpunten verdeeld langs het gehele spoor noord/midden/zuid en 2 flexibele meetpunten die periodiek van plaats wisselen. Bijvoorbeeld bij bewoners, die klachten melden en inzicht willen. Na een periode van meten kan een kengetal worden bepaald, dat de relatie tussen trillingen in hun huis en de vast meetpunten uitdrukt.

We werken uitsluitend met professionele apparatuur zoals geadviseerd door Arnold Koopman. Elk van de 5 systemen bestaat uit een basisstation en 2 losse sensoren, die met een draad gekoppeld zijn aan het basisstation. Nieuwe en professionele apparatuur heeft als voordeel gebruiksvriendelijker te zijn (lichter, makkelijker te installeren en uit te lezen). Door de combinatie te maken van 3 vaste en 2 variabele meetpunten kunnen we ook eventuele onregelmatigheden (bijv. veroorzaakt door andere grondwaterstanden) elimineren op de variabele meetpunten.

De directe output van de sensoren zijn in de vorm van gegevens volgens de SBR richtlijn. De kwaliteit van de nieuwe apparaten is geen discussie en blijft zeker 5 jaar stabiel. De gegevens kunnen dus vergeleken worden met de rapportages, aannamen, richtlijnen en de kaders, waarbinnen ProRail werkt.

Voorbereiding

Wat is nodig in de voorbereiding? 

Hoe selecteren we de locaties? We denken voor de 3 vaste locaties aan 1 in Klein-Brabant, 1 in de Vught-Noord en 1 aan het Smidshof (Vught Midden).

Wat wordt verwacht van mensen op de locaties en van de inrichting van de locaties? Hoe wordt de apparatuur verankerd? Het heeft de voorkeur om de vaste meetapparatuur te plaatsen in kelders vanwege minder gevoeligheid voor stoortrillingen. Gewerkt zal worden met 1 basisstation waarvoor voeding nodig is, aangevuld met 1 sensor (en niet 2). Van mensen wordt verwacht dat zij ruimte ter beschikking stellen met stroomvoorziening. De data worden zoveel mogelijk automatisch uitgelezen; waar het kan met behulp van de Wifi van de bewoners.

 

Layout van het meetsysteem

Het meetsysteem zal bestaan uit apparaten uit de Vibra-serie, die door Profound op de markt gebracht wordt. Met een langdurig gebruik zal na ca. 5 jaar een kalibratie moeten worden uitgevoerd om de constante kwaliteit te waarborgen. Periodiek is ook een update van de software nodig. Met dit tussentijdse onderhoud lijkt het mogelijk om het systeem 10 jaar te laten draaien.

 

Verzamelen en verwerken van de data

Vanwege het meerjarige en continue karakter van de metingen is dit een uniek project. Daarom heeft Arnold Koopman (expert in het meten van trillingen van het adviesbureau Level Acoustics & Vibration) aangegeven beschikbaar te zijn voor een periodieke analyse van de data, omdat daarbij veel interessante kennis wordt gegenereerd. Het verzamelen van data is geautomatiseerd. De informatie is in MS Excel binnen te halen en kan van daaruit worden geanalyseerd.

Planning

Starten van het programma met een ALV van Samen voor Vught in tweede helft oktober met als voorlopige agenda;

  • Presenteren uitslag RABO actie
  • Interesse en behoefte peilen
  • In kaart brengen van concrete meetlocaties per deelgebied.
  • Mogelijkheden van eigen bijdrage van leden/sympathisanten bespreken
  • Oprichten van een comité voor de fondsenwerving
  • Instellen van een werkgroep voor de aanschaf, de installatie en het beheer van de meetapparatuur

Publiciteit en communicatie

De RABO clubactie is het startpunt in de communicatie. Deze actie loopt van 27 september tot 14 oktober. Zie: https://www.rabo-clubsupport.nl/s-hertogenbosch-en-omstreken/over-rabo-clubsupport

Op 27 september zal een emailcampagne onder onze sympathisanten starten ondersteund door onze website, publiciteit in het Klaverblad en BD. Tevens proberen we de oude Avulo en het nieuwe Blikveld te interesseren.