Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 6 Juli 2017

Oproeping houdende de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van vereniging Samen voor Vught op donderdag 6 juli 2017 om 20.00 uur in de grote zaal van gebouw Rozenoord, St. Elisabethstraat 1b te Vught

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  1. Opening

 

  1. Mededelingen

 

  1. Goedkeuring voor het verlengen van de termijn voor het houden van de algemene ledenvergadering van 30 juni tot 6 juli 2017.

 

  1. Op grond van artikel 11 lid 2 van de statuten is een rooster van 3-jaarlijks periodiek aftreden opgesteld. Conform dat rooster zijn aftredend Hans Togtema, benoemd 27 december 2013, en Rinus Rubrech, benoemd 1 juli 2014. Beiden zijn direct herbenoembaar. Voorgesteld wordt beiden te herbenoemen.

 

  1. Jaaroverzicht 2016 en Strategie lopend boekjaar

 

  1. Financiëel jaaroverzicht 2016

 

  1. Benoeming kascommissie: twee leden dienen te worden benoemd

 

  1. Vaststelling contributie 2017. Voorgesteld wordt de contributie te handhaven op eur 15,--

 

  1. Rondvraag