MEER Waarde gebiedsvisie

Op 19 april heeft Samen voor Vught, in samenwerking met de gemeente Vught, en een delegatie van bewoners een MEER Waarde gebiedsvisie uitgewerkt die is gedeeld met het college van B&W:

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, geachte leden van de Gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u aan het document waarin kansen en mogelijkheden zijn aangegeven, op basis van de gebiedsvisies, om de verdiepte ligging van spoor en weg optimaal te laten aansluiten bij de Vughtse omgeving. De aanbevelingen en wensen kunnen ertoe leiden dat Vught de vruchten kan plukken in termen van o.a. ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, ook op de langere termijn, van de enorme investeringen in weg en spoor.

Dit document is opgesteld door 43 deelnemers uit diverse geledingen van de Vughtse samenleving tijdens een daartoe speciaal georganiseerde avond.

Voor de inhoud van het document mag ik kortheidshalve verwijzen naar bijgevoegde bijlage, en naar de daarin gestelde vragen:

1. Wilt u de wensen en aanbevelingen meenemen in de verdere uitwerking en detaillering van de gebiedsvisies, zodat Vught MEER waarde haalt uit de grote investeringen die het doet?

en

2. Vanuit bewoners is er expertise aanweizg die graag wil ondersteunen. Bent u bereid tot verder overleg met verschillende van de deelnemende organisaties om de ideeen in de gebiedsvisiesnader uit te werken?

Wij vernemen graag uw antwoorden.

Hoogachtend,

namens verenigingen Samen voor Vught en Platform Vught Structureel,

Marianne van Erp, secretaris