Uitnodiging Thema avond 19 april 2017

“De meerwaarde van het verdiepte spoor en de N65 voor Vught”

“De meerwaarde van het verdiepte spoor en de N65 voor Vught”
Het rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught gaan samen ruim € 600 miljoen investeren. De ruimtelijke inpassing van de verdiepte spoorbak en de verdiepte weg vormen een bijzondere opgave, want het bepaalt mede hoe Vught er de komende 50 tot 100 jaar zal uitzien. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de inpassing in Vught optimaal aansluit bij de Vughtse omgeving, en niet alleen gezien zal worden als een betonnen bak, waar treinen doorheen razen respectievelijk een deels verdiepte N65 met een toename van het doorgaande en lokale verkeer? Hoe kan het maximale worden gehaald uit dit budget zodat Vught bij de verdere uitwerking van de inpassing, ook op de lange termijn, de vruchten plukt van deze investering in termen van o.a. ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid?

We willen de verdere uitwerking van die inpassing aan de hand van vier thema´s behandelen. Elk thema wordt behandeld aan een eigen tafel met behulp van drie ´tafelheren-tafeldames´, die de discussies leiden, met het beoogde resultaat aan het einde van de avond van 5 kansen/bewonerswensen/ontwerp-principes per tafel/thema . Dit resultaat kan gelden als stimulans voor ProRail en RWS bij de verdere invulling van de inpassing van spoor en N65, en als ambitieniveau van de bewoners ten behoeve van het College van B&W en de Raad bij de verdere invulling van de gebiedsvisies en als voorwaardenpakket bij de verdere onderhandelingen over de gebiedsinrichting. We willen dit doen aan de hand van de 4 gebiedsvisiekaarten. Eén kaart voor elk thema met drie kleuren viltstiften:
Zwart: wat zouden de minimum eisen moeten zijn?
Groen: welke wensen/mogelijkheden zien we (met name ook als onderdeel van een lange termijnvisie)?
Rood: wat zijn knelpunten die we voorzien tijdens de bouwwerkzaamheden aan spoor en weg en welke oplossingen kunnen we daarbij aandragen?

De vier thema´s zijn:
1. economisch perspectief
2. ecologisch perspectief
3. sociaal perspectief
4. cultuurhistorisch perspectief,

Deze thema’s willen we beoordelen op gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Bij elk van deze drie criteria behoren per perspectief enkele kapstokken, zoals bijv. bij ´gebruikswaarde´ in economisch perspectief: bereikbaarheid, stimulerende effecten en gecombineerd gebruik.
Programma:

• 19.30: korte introductie Ger Maas en inleiding/aftrap door Andre Houtman, stedenbouwkundige
• 20.00- 21.15: discussie per tafel, een scribent per tafel schrijft de punten
• 21.15- 21.30: afronding Andre Houtman en Ger
Beoogd resultaat:
Per tafel/thema worden 5 markante doelen/bewonerswensen/ontwerp-principes benoemd. SvV zal de punten verzamelen en er een lopend geheel van maken tbv Pro-Rail, RWS, Ministerie, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Vught (B&W en Raad).

Wij nodigen u graag uit voor deze avond.
Als u mee wilt doen, graag opgeven via info@samenvoorvught.nl voor dinsdag 18 april.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Samen voor Vught
NB: de vier gebiedsvisies zijn te vinden op www.rijksinfravught.nl.