Inspraakronde bij Provincie Brabant

Mondelinge toelichting op de visie van SvV tbv het rondetafelgesprek Commissie M&F
 
1.      Wij willen graag beginnen met het uitspreken van onze hartelijke dank voor de uitnodiging om aanwezig te zijn bij deze rondetafelbijeenkomst. Wij doen dat namens heel veel bewoners van Vught: wij representeren inmiddels 16 buurt-en straatverenigingen, en er sluiten zich nog steeds belangengroepen bij ons aan.
 
2.      Ook spreken wij graag onze dank uit voor de belangstelling die de leden van provinciale staten, en meer in het bijzonder de leden van uw commissie, voor Vught toonden en tonen.
Wij hebben dat nodig, want u hebt zich inmiddels een indruk kunnen vormen van wat het betekent als de plannen van het ministerie en ProRail onveranderd en binnen de gestelde budgettaire kaders zullen worden uitgevoerd.
 
3.      Het ministerie en Prorail stellen zich op het standpunt dat bij realisatie van PHS de wettelijke regels zullen worden gevolgd die gelden voor het bestrijden van aantasting van de leefomgeving. Het gaat in Vught om verschillende effecten: geluid, trillingen, luchtkwaliteit, gezondheid, externe veiligheid, oversteekbaarheid en barrièrewerking.
En al deze effecten doen zich naast elkaar voor: het gaat niet om een of twee van die effecten. Neen, ze manifesteren zich allemaal in Vught. Een ware cumulatie van effecten. Dat vindt ook de Commissie mer: die beveelt aan dat in het mer- onderzoek in elk geval al die effecten worden onderzocht, niet alleen sectoraal, maar integraal en in cumulatie.
Het lijkt overbodig om nog eens te benadrukken dat in Vught die gecumuleerde effecten nog eens versterkt worden door het feit dat die voortkomen uit niet alleen het spoor Den Bosch-Eindhoven, maar ook het spoor Den Bosch-Tilburg, de A2 en de N65.
 
4.      Als we dan alleen naar de wettelijke regels kijken die een oplossing zouden moeten bieden voor de aantasting in zo ernstige vorm van de leefbaarheid, dan is er maar een conclusie: die bieden geen oplossing. En waar ze al een begin van een oplossing zouden kunnen bieden, maken ze de situatie alleen maar erger. En die is al erg: want dat wordt wel eens vergeten: in Vught is de situatie al erg. Trillingen en geluidshinder vormen een dagelijkse last: mijn medebestuurder Jos Bruins kan u daarover meer informatie geven: hij woont aan het drukste stuk spoor.
 
5.      Wat moet er gebeuren om de leefbaarheid in Vught niet nog slechter te maken, en bij voorkeur te verbeteren? Dan moet er een zodanige oplossing komen dat het woon-en leefklimaat erop vooruit gaan. Kennelijk voorziet de wet daar niet in, want bij al onze pleidooien om te kijken naar verdiepte ligging als enige reeële optie wordt steeds gezegd: daar is geen geld voor, want dan gaat het om bovenwettelijke maatregelen: dat hoeven we niet te doen, want de wet schrijft dat niet voor.
 
6.      De oplossing is dat er meer geld vrijgemaakt wordt om die optimale oplossing te bereiken. Het rijk staat er positief tegenover: men beseft inmiddels ook wel dat de unieke situatie van Vught een unieke oplossing behoeft. En laten we wel wezen: niet alleen voor Vught zelf, en niet alleen omdat Vught zich boos maakt. Nee. Een goede oplossing betekent heel veel voor Nederland en voor Noord Brabant: een infrastructuur die niet voldoet brengt heel veel schade toe aan de economie. Als er voor Vught geen goede oplossing komt op het spoor, dan is Vught een heel zwakke schakel in de drukke lijn Amsterdam=Eindhoven voor het personenvervoer en in de toekomstig drukke lijn Rotterdam=Venlo voor het goederenvervoer. Er hoeft maar een klein incident in Vught te zijn of die lijnen liggen plat als PHS  en de goederenherroutering worden ingevoerd zoals is voorgesteld. En incidenten zijn er nu al genoeg in Vught.
 
7.      Maar als de provincie nu samen met het rijk er voor zorgt dat er voldoende middelen beschikbaar komen voor een verdiepte aanleg, dan kunnen Nederland en Noord Brabant beschikken over een toekomstvaste infrastructuur op het spoor, en als daar ook nog een goede oplossing voor de rijkswegen bij komt, dan kan Vught weer de groene gemeente worden die zij was, en kan de economie van Noord Brabant nog verder groeien.
 
8.      Een laatste punt: Noord Brabant manifesteert zich als kennisprovincie met Brainport Eindhoven als prachtig boegbeeld. In Noord Brabant zijn ook grote logistieke centra: Tilburg, Oss enz. Wat past er beter in het beleid dan te proberen ook op infrastructuur gebied een innovatieve provincie te worden: we hebben al een smart highway, waarom kan er geen smarttunnel komen? De kennis is er, de wil van velen is er, waar blijft de provincie? We herhalen het nog maar eens: we laten u graag zien hoe het is in Vught, hoe het zal worden als u niets doet en hoe het zou kunnen worden als er een verdiepte ligging komt.