Samen voor Vught in 2013

Bouw ook in 2013 met ons mee aan een beter Vught!
 
Via dit bericht een update over de laatste ontwikkelingen rondom het spoor, A2 en N65. Samen voor Vught zet zich als vereniging in om de leefkwaliteit te verbeteren. Dit doen we door te lobbyen voor betere infrastructurele oplossingen. In dit bericht blikken we kort terug op wat we bereikt hebben in 2012. Daarnaast een vooruitblik naar 2013.
 
Terugblik op 2012
Begin 2012 hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail in motel Vught de plannen gepresenteerd voor het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Tijdens deze presentatie werd voor veel mensen duidelijk dat er in 2020 per dag 150 goederentreinen en 600 intercity’s en stoptreinen door de kern van Vught gaan rijden. In de eerste uitwerking van de plannen zou er alleen ruimte zijn voor geluidsschermen, een afsluiting van de overgang Loonsebaan en een onderdoorgang voor de Wolfskamerweg (afhankelijk van een bijdrage van de gemeente).
Samen voor Vught heeft deze plannen als onacceptabel aangemerkt. Vanaf de presentatie in de Witte heeft zij zich op het standpunt ‘nee, nee, tenzij’ gesteld. Nee tegen de voorgestelde inpassing van het spoor, nee tegen het toenemende goederen- en personenvervoer, tenzij er een acceptabele inpassing komt die de leefkwaliteit verbetert.
Op basis van dit uitgangspunt zijn we in gesprek gegaan met het ministerie, ProRail, gemeente, provincie en landelijke politici. Wat hebben we daarbij bereikt?

  • In samenwerking met de gemeente hebben we op 2 april in de Martinihal ongeveer 1.000 Vughtenaren op de been weten te brengen voor een informatie avond
  • Door deel te nemen aan value engineering sessies hebben we bereikt dat een verdiepte ligging van het spoort serieus wordt onderzocht in de Milieu Effecten Rapportage. Door de plannen PHS te koppelen aan de onderdoorgang bij de N65 dringen we aan op een integrale aanpak van de verdieping van de N65 en het spoor. Hiermee zorgen we er meteen voor dat er voor N65 en het spoor een toekomstvaste inpassing komt.
  • Bij de Provincie hebben we tijdens een openbare informatie bijeenkomst alle fractiespecialisten uitgedaagd om alle creativiteit aan de dag te leggen om een structurele oplossing voor Vught in zicht te brengen
  • De kamerleden Sander de Rouwe (CDA), Jacques Monasch en Attje Kuiken (beiden PvdA), en Stientje van der Velden (D66) tijdens de landelijke verkiezingscampagne bijgepraat over de Vughtse problematiek
  • Alle 25.000 inwoners van Vught in staat gesteld om een zienswijze in te dienen bij de overheid voor de plannen PHS. 50% van de inwoners heeft deze zienswijze ondertekend en terug gestuurd. Een overweldigend resultaat!
  • Door samen te werken met de gemeente weten we de Vughtse infrastructuurproblematiek continu en op positief ludieke manier onder de aandacht te brengen bij politici

In 2012 hebben we ons dus voornamelijk bezig gehouden met het spoor en de N65. Voor de A2 geldt dat de verbreding naar 2x3 rijstroken inmiddels een feit is. Daarbij loopt er nog altijd een juridische procedure bij de Raad van State.
 
Wat gaan we doen in 2013?
In 2013 gaan we door met lobbyen om politici en ambtenaren er continu aan te herinneren dat wij een fatsoenlijke oplossing willen voor het trein- en autoverkeer dat Vught passeert. Omdat de BV Nederland baat heeft bij goede verbindingen voor personenvervoer tussen Amsterdam en Eindhoven en goederenvervoer vanaf de Tweede Maasvlakte naar Duitsland vinden wij het niet meer dan logisch dat er geld beschikbaar komt voor een goede inpassing.
Om hierbij een vuist te maken gaan we ons nog beter organiseren in 2013. Daarvoor hebben we een vereniging opgericht. In deze vereniging zijn de meeste bewonersverenigingen al als lid vertegenwoordigd. Daarnaast willen we ook andere groepen lid maken. Daarbij denken we aan ondernemersverenigingen, zorginstellingen, sportverenigingen, etc.
Hierbij hoort ook een website. Vanaf eind 2012 is de website www.samenvoorvught.nl beschikbaar. U kunt zich op deze website aanmelden. Op deze manier kunnen we u op de hoogte blijven houden van de belangrijkste ontwikkelingen.